VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti fyzických osôb, zdržiavajúcich sa v športovom areáli All in gym prevádzkovaným spoločnosťou All in gym s. r. o., IČO: 53642074, DIČ: 2121460407, Beňovského 1934/5, 900 42 Miloslavov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 151579/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Účelom VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností osôb využívajúcich služby poskytovaných v areáli. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Prevádzkový poriadok, ktorý predstavuje súhrn opatrení a usmernení na ochranu zdravia a života osôb zúčastnených na športových aktivitách v Areáli, ako aj iných osôb zdržiavajúcich sa v Areáli.

1.2. Na účely týchto VOP sa rozumie:

1.2.1. Areál – areál All in gym na adrese Mierová 29, 821 05 Bratislava;

1.2.2. Prevádzkovateľ – All in gym s. r. o., IČO: 53642074, DIČ: 2121460407,  Beňovského 1934/5, 900 42 Miloslavov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 151579/B;

1.2.3. Športovec – akákoľvek osoba, vykonávajúca v Areáli športovú činnosť alebo so záujmom o využívanie služieb športovísk v rámci Areálu;

1.2.4. Športovisko – vnútorná športová časť Areálu s cvičebnými pomôckami.

1.3. Osobám mladším ako 10 rokov je vstup do Športoviska povolený len a výlučne v sprievode ich zákonného zástupcu, prípadne inej zodpovednej osoby (ako napríklad pedagogický dozor).

1.4. Vstup do Športoviska je umožnený len osobám, ktoré platne podpíšu Vyhlásenie o zodpovednosti za akúkoľvek ujmu na zdraví. Za osoby mladšie ako 18 rokov podpisuje predmetné Vyhlásenie zákonný zástupca, prípadne iná zodpovedná osoba. Uvedeným Vyhlásením preberá Športovec na seba plnú zodpovednosť za zdravotné následky svojej činnosti, vykonávanej v Areáli.

 

2. VSTUP ŠPORTOVCA A REZERVÁCIA ČASOVÉHO SLOTU

2.1. Vstup do športovej časti Areálu je možný až po registrácii a rezervovaní miesta prostredníctvom svojho účtu na stránke www.allingym.sk.

2.2. Športovec berie na vedomie cenník služieb poskytovaných v Areáli, pričom záväzná a aktuálna verzia predmetného cenníka je zverejnená na internetovej stránke Areálu.

2.3. Športovec môže zrušiť rezerváciu kurzu najneskôr 48 pred začatím kurzu, rezerváciu jednorazového vstupu a súkromnej hodiny najneskôr 24 hodín pred začatím tréningu alebo súkromnej hodiny, rezerváciu open class najneskôr 8 hodín pred začiatkom hodiny. Rezerváciu workshopu nie je možné zrušiť. Záväzná rezervácia je platná až po uhradení a suma je nevratná. V opačnom prípade Športovec stráca nárok na akúkoľvek formu refundácie. V prípade, že Športovec rezerváciu ešte neuhradil je povinný zrušenú hodinu, workshop či kurz dodatočne zaplatiť. Zrušiť rezerváciu môže športovec prostredníctvom svojho účtu na stránke www.allingym.sk. V prípade zrušenie open class či súkromnej hodiny je potrebné nás informovať telefonicky alebo emailom.

2.4. Športovec, ktorý má zakúpený 4 týždňový kurz má nárok na jednu náhradnú hodinu v prípade, že sa z kurzovej hodiny odhlási najneskôr 8 hodín pred začatím kurzovej hodiny. V opačnom prípade Športovec stráca nárok na náhradnú hodinu. Športovec si môže nahradiť hodinu akoukoľvek inou hodinou z rozvrhu, kde je voľné miesto a to najneskôr do skončenia daného kurzu. Po odhlásení z náhradnej hodina zaniká možnosť opätovnej náhrady. Športovec, ktorý má zakúpený 8 týždňový kurz má nárok na dve náhradné hodiny v prípade, že sa z kurzových hodín odhlási najneskôr 8 hodín pred začatím kurzových hodín. V opačnom prípade Športovec stráca nárok na náhradnú hodinu. Športovec si môže nahradiť obe hodiny akýmikoľvek inými hodinami z rozvrhu, kde je voľné miesto a to najneskôr do skončenia daného kurzu.

2.5. V prípade zakúpenia zvýhodneného balíčka piatich súkromných hodín, je športovec povinný si uplatniť hodiny do dvoch mesiacov od zakúpenia balíčka. V opačnom prípade stráca nárok na súkromné hodiny z balíčka.

2.6. V prípade, že sa Športovec dvakrát po sebe nedostaví do Areálu v čase rezervovaného časového slotu, bez zrušenia predmetnej rezervácie vopred v lehote uvedenej vyššie alebo to aspoň vopred neoznámi prostredníctvom SMS správy, telefonátom, či emailom, Prevádzkovateľ má právo pristúpiť k zablokovaniu možnosti rezervovať si časový slot pre daného Športovca a má tiež právo odhlásiť Športovca z celého kurzu.

2.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť prideleného trénera na daný tréning či kurz. Športovec v prípade zmeny trénera prideleného na daný tréning nemá nárok na vrátenie kreditu alebo peňazí.

2.8. Poskytovateľ má právo zrušiť cvičenie, ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné. 

2.9. V prípade vážneho ochorenia alebo zranenia, tehotenstva alebo iných nepredvídateľných udalostí vis major, ktoré znemožňujú Športovcovi využívať Služby, môže Športovec písomne požiadať Poskytovateľa o bezplatné odhlásenie z tréningu či kurzu a možnosť náhrady vymeškaných hodín z vyššie uvedených dôvodov. V záujme uplatnenia nároku Športovca podľa tohto odseku Podmienok je potrebné aby Športovec skutočnosti, ktoré mu zabránili využívať Služby, bezodkladne písomne, e-mailom alebo telefonicky oznámil Poskytovateľovi najneskôr však do troch pracovných dní odo dňa kedy k takejto skutočnosti došlo. Športovcovi nevzniká nárok na finančnú náhradu.

2.10. Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. objednaním sa na prvý tréning prostredníctvom registrovaného účtu Športovca na webstránke www.allingym.sk stráca Športovec právo na odstúpenie od Zmluvy.

2.11. Športovec vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a účastní sa všetkých aktivít v Športovisku slobodne a výlučne na vlastné riziko.

2.12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Športovisko All in gym z dôvodu údržby prípadne z dôvodu nepredvídaných udalostí. Termín uzavretia prevádzky oznámi Športovcom oznamom zverejneným v priestoroch Športoviska All in gym a tiež na webovej stránke www.allingym.sk. Uzavretím prevádzky Športoviska nevzniká Športovcovi nárok na finančnú náhradu.

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ŠPORTOVCA

3.1. Športovec je povinný:

3.1.1. dodržiavať Prevádzkový poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP;

3.1.2. pred vstupom do športovej časti Areálu vlastnoručne podpísať vyhlásenie o právnej zodpovednosti pri akejkoľvek ujme na zdraví; za osobu mladšiu ako 18 rokov smie predmetné vyhlásenie podpísať zásadne zákonný zástupca prípadne iná na to oprávnená plnoletá osoba (ako napríklad pedagogický dozor);

3.1.3. akékoľvek cenné veci prinesené športovcom do Areálu odkladať na to určenom mieste;

3.1.4. Športovec sa zaväzuje nevyužívať priestory Areálu na akékoľvek komerčné účely, t. j. najmä účtovanie iným športovcom akékoľvek poplatky za osobnú supervíziu pri tréningu, či obdobnej Službe bez osobitnej Zmluvy alebo dohody s All in gym. V prípade zistenia takéhoto konania si All in gym vyhradzuje právo penalizovať takéto konanie prepadnutím celého kreditu na konte športovca, ktorý takéto konanie inicioval, v prospech All in gym a následné vylúčenie športovca zo Areálu;

3.1.5. vstupom do športovej časti areálu športovec súhlasí s vyhotovovaním  fotografii, videí a iných obrazovo zvukových záznamov v Areáli, ktorých súčasťou môže byť aj jeho osoba;

 

4. OPRÁVNENIA PREVÁDZKOVATEĽA

4.1. Prevádzkovateľ je oprávnený:

4.1.1. zhotovovať v rámci Areálu fotografie, videá a iné obrazovo zvukové záznamy, ktoré môžu byť použité na marketingové účely, spojené s propagáciou značky All in gym samotného Areálu, prípadne partnerov Prevádzkovateľa;

4.1.2. neumožniť vstup do Areálu akejkoľvek osobe a to i bez udania dôvodu;

4.1.3. vykázať zo športovej časti Areálu osoby, ktoré vykazujú známky požitia alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok a to bez nároku na akúkoľvek refundáciu;

4.1.4. vykázať z Areálu osobu, ktorá nedodržiava Prevádzkový poriadok a to bez nároku na akúkoľvek refundáciu;

4.1.5.  neumožniť tréning Športovca alebo Športovcov ak je tento tréning vedený trénerom alebo iným Športovcom bez súhlasu resp. riadnej dohody s Prevádzkovateľom.

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu alebo škodu, ktorá vznikne Športovcovi, alebo inej osobe nachádzajúcej sa v Areáli, alebo využívajúcej služby Areálu, okrem prípadu, že by táto škoda alebo ujma vznikla v dôsledku zanedbania povinnosti prevádzkovateľa.

5.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odcudzenie akýchkoľvek vecí, ktoré si osoby prinesú so sebou do Areálu.

5.3. Zaplatením príslušného vstupného každý návštevník Areálu potvrdzuje, že si je vedomý obsahu týchto VOP a tieto sa zaväzuje dodržiavať.

5.4. Športovec prehlasuje, že sa pred vyplnením registračného formulára a vstupom do areálu oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

5.5. All in gym si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

V Bratislave dňa  17.5.2021

(upravené dňa 23.12.2022, v Bratislave)

1000 +

Spokojných klientov

8000 +

Odučených hodín

FAQ

Najčastejšie
otázky

Ako si rezervujem miesto na kurze alebo workshope?

Cez svoj účet na stránke All in gym.
Ešte nemáte účet?
Registrácia je rýchla a jednoduchá. Po zaregistrovaní získate možnosť uskutočniť rezervácie, ako aj spravovať svoj účet a sledovať nadchádzajúce termíny kurzov a hodín.

Ktorý kurz alebo workshop je pre mňa vhodný?

Pri každom kurze a workshope je označenie L = level. Ponúkame kurzy a workshopy pre úplných začiatočníkov bez predošlých skúseností, ako aj pre pokročilých. V prípade, že je pri kurze Lmix, znamená to, že je určený pre všetkých bez ohľadu na skúsenosti a schopnosti.
V prípade, že sú pri kurze uvedené 2 levely, napríklad L1/ L2 znamená to, že kurz je vhodný pre oba levely.

Čo si priniesť na prvú hodinu Pole Dance?

- teplé oblečenie (tepláky/legíny, mikina, ponožky)
- kraťase a tričko (prípadne športovú podprsenku)
- cvičí sa naboso (prípadne v ponožkách)
- vodu
- uterák
- dobrú náladu :)

Čo si priniesť na prvú hodinu Gymnastiky?

- pohodlné oblečenie (tričko, tepláky/kraťase)
- cvičí sa na naboso (prípadne v ponožkách)
- vodu
- uterák
- dobrú náladu :)

Aké topánky sú vhodné na Exotic Pole Dance?

- odporúčame značky Pleaser USA alebo Hella Heels.
- čižmy majú stabilnejší členok, preto ich považujeme za vhodnejšie pre začiatočníkov
- objednáte ich napríklad na polejunkie.com alebo poledance32.sk, kde majú veľa topánok v zľave a ušetríte na poštovnom :)
- ak s Exotic Pole Dance len začínate a nechcete si hneď kupovať topánky, môžete cvičiť aj naboso

Je možné prísť na skúšobnú hodinu?

Skúšobné hodiny žiaľ neumožňujeme, ale pokiaľ sa nechcete viazať na celý kurz, môžete sa prihlásiť aj jednorazovo, v prípade, že je na kurze voľné miesto.
Ak neviete, ktorý kurz je pre vás vhodný, stačí nám napísať a my vám radi poradíme :)

Ako si rezervujem súkromnú hodinu?

V prípade záujmu o súkromnú hodinu nás prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom a dohodneme si termín. Cena jednorazovej hodiny je 40€ (+10€ každá ďalšia osoba) a cena hodiny v balíčku 5 hodín je 37€ (+10€ každá ďalšia osoba). Platnosť zvýhodneného balíčka je 2 mesiace a hodiny môžete kombinovať či už Pole Dance, Flexi, Gymnastika, Workout a pod.

Čo je Open class?

Tieto hodiny sú pre všetkých, ktorí si chcú prenajať tyč, šál či miesto v gymnastickej časti a preskúšať obľúbené prvky či kombinácie, alebo si len tak zacvičiť. Tréningy nie sú vedené trénerom, ten je však prítomný a ochotný pomôcť :)
V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo emailom a dohodnete si čas rezervácie.
Open Classy sú možné aj v doobedných aj poobedných hodinách v prípade voľného náradia.

Ako zaplatím?

Platba je možná buď v hotovosti na mieste alebo prevodom na účet. Možnosť platby si volíte pri rezervácii kurzu či hodiny cez svoj účet. Platba kartou u nás nie je možná.

Akceptujete multi-sport kartu?

Žiaľ multi-sport kartu u nás neakceptujeme :)

Môžem k vám prísť aj keď trénujem alebo vyučujem v inom štúdiu?

Samozrejme, u nás sú vítaní všetci. Radi pomôžeme aj trénerom z iných štúdii vo svojom rozvoji :)

Ako sa k vám dostanem?

HLAVNÝ VCHOD sa nachádza smerom na ulicu Gagarinova v Perle Ružinova, medzi prevádzkami Žabka a Textil house.
VEDĽAJŠÍ (zadný) VCHOD sa nachádza zo strany vnútrobloku obytného domu. Tento vchod prosím používajte, keď idete na juniorské kurzy a kurzy gymnastiky.
- MHD: Priamo pred vchodom je autobusová zastávka „Gagarinova“, kde stoja autobusy a trolejbusy MHD číslo 71, 72, 96, 196 a N72 a medzimestské spoje číslo 715, 720, 725, 727, 730, 737, 740, 798 a 799.
- AUTOM: Ak sa chystáte prísť autom, k dispozícii je podzemné parkovisko, priamo pod komplexom Perla Ružinova, ktoré je pre návštevníkov prístupné v čase medzi 6-21 hodinou na 2 hodiny zdarma. Každá ďalšia začatá hodina je spoplatnená sumou 1€. V parkomate je platba možná len v hotovosti a prijíma mince aj bankovky. Vjazd do parkoviska je z dvoch strán. Jeden sa nachádza z ulice Gagarinova, smerom na diaľnicu a druhý na Mierovej ulici, smerom do centra.
- Nájdete nás aj na google maps.

Ako zruším rezerváciu kurzu či workshopu?

Zrušenie rezervácie kurzu je možné najneskôr 48h pred začiatkom prvej hodiny z kurzu. Zrušenie rezervácie workshopu nie je možné. Záväzná rezervácia je platná až po uhradení a suma je nevratná.

Ako zruším rezerváciu kurzovej hodiny?

Zrušenie rezervácie kurzovej hodiny za kredit je možné najneskôr 8 hodín pred začiatkom hodiny prostredníctvom svojho účtu. V opačnom prípade strácate nárok na náhradnú hodinu.
Náhradnú hodinu je možné využiť do konca daného kurzu na akúkoľvek hodinu, kde je voľné miesto. V opačnom prípade strácate nárok na náhradnú hodinu.
V prípade 8 týždňového kurzu máte nárok na 2 náhradné hodiny ak nie je uvedené inak.

Ako zruším jednorazovú hodinu?

V prípade, že nemáte zakúpený kurz, zrušenie rezervácie jednorazovej hodiny je možné najneskôr 24 hodín pred začiatkom hodiny. V opačnom prípade strácate nárok na vrátenie peňazí alebo je potrebné hodinu dodatočne zaplatiť.

Ako zruším rezerváciu open class a súkromnej hodiny?

V príipade zrušenie rezervácie open class či súkromnej hodiny nás prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom. Odhlásenie zo súkromnej hodiny je možné najneskôr 24 hodín pred začiatkom súkromnej hodiny. V opačnom prípade strácate nárok na vrátenie peňazí alebo je potrebné hodinu dodatočne zapltiť. Zrušenie rezervácie open class nie je časovo ohraničené.